Program

Postulaty Programowe Patrioci Polska

Administracja państwowa, wymiar sprawiedliwości, sprawy wewnętrzne

1) Czerpiemy z zasad cywilizacji łacińskiej;

2) Uznajemy prymat zasady pomocniczości w relacji pomiędzy poszczególnymi organami władzy, instytucjami państwa, a obywatelami;

3) Podniesiemy status urzędnika państwowego poprzez starannie prowadzony proces naboru, zwiększenie wynagrodzenia i wprowadzenie zasady służebności korpusu urzędniczego wobec obywateli oraz bezpośredniej odpowiedzialności za podejmowane decyzje;

4) Zastosowanie zasady, że każda nowa regulacja wprowadzana przez administrację musi zastąpić dwie stare;

5) Wprowadzimy zmianę systemu wyborczego w Polsce poprzez:

· obniżenie progu wyborczego do 1%,

· obniżenie wymaganej liczby podpisów w celu rejestracji Krajowego Komitetu Wyborczego do 2 tys. podpisów we wszystkich 41 okręgach wyborczych;

6) Zniesienie finansowania partii politycznych z budżetu państwa;

7) Zmiana sposobu mianowania prezesów spółek Skarbu Państwa;

8) Ustanowienie nowego pionu prokuratorów podległych pod Najwyższą Izbę Kontroli:

· prokuratorzy NIK będą mogli zgłaszać wnioski bezpośrednio do sądu z pominięciem Prokuratury Generalnej,

· prokuratorzy NIK, będą zajmować się tylko sprawami związanymi z urzędami państwowymi, wojewódzkimi, spółkami Skarbu Państwa i administracji publicznej.

Obrona narodowa

1) Skuteczna, dobrze uzbrojona, wyszkolona i samowystarczalna armia oraz inne służby mundurowe i specjalne;

2) Silna armia zawodowa przygotowana do prowadzenia wojny nowego typu;

3) Rozbudowa jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej;

4) Odbudowa systemu Obrony Cywilnej w Polsce;

5) Wprowadzenie powszechnego prawa do posiadania broni dla osób niekaranych.

Sprawy zagraniczne

1) Ochrona interesów Polski w ramach zawartych umów międzynarodowych, a przede wszystkim dbanie o pełną suwerenność RP w obrębie Unii Europejskiej zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego z 16 kwietnia 2003 roku oraz w relacjach z państwami sąsiadującymi;

2) Przestrzeganie zasady symetrii w stosunkach międzynarodowych;

3) Wprowadzenie pełnej ochrony interesów Polaków zamieszkujących bliższe i dalsze państwa sąsiadujące – urzeczywistnianie troski o bezpieczeństwo Polaków na całym świecie;

4) Zaprzestanie angażowania autorytetu Państwa Polskiego do realizacji interesów – sprzecznych z polską racją stanu;

5) Rzeczpospolita Polska w pełni realizuje prawo do jednostronnego wypowiedzenia zawartych umów i opuszczenia organizacji międzynarodowych działających na szkodę Państwa Polskiego;

6) Uchodźcy i imigranci podlegają pod prawa i zwyczaje obowiązującej na terenie RP w pełnym zakresie;

7) Czynne prawo wyborcze nie może być przyznane osobom, które przybyły do polski z innych państw, jak również ich potomkom;

8) Prawa wyborcze mogą być przyznane wyłącznie potomkom emigrantów i uchodźcom ze związków mieszanych;

9) Weryfikacja i natychmiastowe wypowiedzenie wszystkich niekorzystnych dla Polski umów międzynarodowych i traktatów.

Ekonomia – gospodarka – finanse

1) Urzeczywistnienie poszanowanie prawa do własności oraz wolności w ramach wolnej woli przynależnej każdej osobie;

2) Zagwarantowanie utrzymania własnej waluty i niezależności polityki monetarnej;

3) Obniżenie opodatkowania pracy poprzez zmniejszenie i likwidację nadmiernych obciążeń administracyjno-fiskalnych dla polskich przedsiębiorców;

4) Natychmiastowa blokada procesu likwidacji obrotu gotówkowego i prób zastąpienia pieniądza tradycyjnego pieniądzem cyfrowym;

5) Rozpoczęcie prac nad powiązaniem polskiej waluty ze standardem złota/srebra;

6) Emisja pieniądza tylko na określonych zasadach bez możliwości jakichkolwiek działań doraźnych na zamówienie polityczne;

7) Zakaz uchwalania niezrównoważonego budżetu z deficytem, za wyjątkiem stanów nadzwyczajnych przewidzianych w Konstytucji RP;

8) Wprowadzeniu budżetu zadaniowego (zadanie – realizacja – efekt);

9) Wprowadzenie prawodawstwa antymonopolowego;

10) Zrównanie w prawach i możliwościach polskich przedsiębiorców z ich zagranicznymi konkurentami prowadzącymi aktywność gospodarczą na terenie Polski;

11) Likwidacja wszelkich przywilejów dla korporacji międzynarodowych;

12) Prywatyzacja większości spółek skarbu Państwa, poza spółkami strategicznymi dla bezpieczeństwa Państwa np. energetycznymi, surowcowymi, związanymi z transportem i obronnością kraju;

13) Podatek VAT minimalny (w ramach regulacji UE) oraz 0-wy na produkty spożywcze;

14) Wprowadzenie dobrowolnego podatku obrotowego;

15) Wprowadzenie niskiego podatku liniowego z wysoką kwotą wolną;

16) Ograniczenie stosowania kas fiskalnych;

17) Zmniejszenie kontroli operacji gospodarczych (odejście od systemu KSEF);

18) Liberalizacja obrotem gotówki – zniesienie limitów w obrocie gotówki dla mikro i małych przedsiębiorców.

Rynek pracy

1) Wprowadzimy proste i przejrzyste prawo pracy honorujące prawo do swobody zawierania umów;

2) Umożliwienie stosowania elastycznego czasu pracy pozwalającego na dostosowanie działalności przedsiębiorstwa do wymagań i sytuacji rynkowej;

3) Ograniczenie do niezbędnego minimum wymagań wobec mikro i małych przedsiębiorstw wynikających z prawa pracy, przepisów BHP, ppoż. itp.;

4) Weryfikacja i ograniczenie obecnej liczby państwowych instytucji kontrolnych;

5) Obniżenie opodatkowania pracy;

6) Zniesienie płacy minimalnej;

7) Ograniczenie roli związków zawodowych w ingerowaniu do zarządzania przedsiębiorstwem i prowadzoną polityką kadrową;

8) Stoimy na stanowisku, że należy zachować prawa nabyte przez wszystkich obecnych emerytów i osoby czynne zawodowo.

Rolnictwo

1) Rodzinne gospodarstwo rolne otoczone szczególną opieką Państwa Polskiego;

2) Stworzenie polskim producentom żywności warunki do pełnej swobody gospodarczej;

3) Likwidacja utrudnień w sezonowym zatrudnianiu obcokrajowców, o ile nie stanowi to zagrożenia dla lokalnego rynku pracy;

4) Zablokowanie działania organizacji „ekologicznych” i ich wpływu na hodowców zwierząt;

5) Ochrona polskich hodowców zwierząt przed terrorem sanitarnym (np. ASF);

6) Liberalizacja sprzedaży płodów rolnych przez ich producentów na rynkach hurtowych i targowiskach;

7) Ochrona polskiego rynku żywności przed nieuczciwą konkurencją przy zachowaniu otwartości na wielostronną wymianę handlową z wiarygodnymi partnerami;

8) Ograniczenie zawierania fikcyjnych umów kupna-sprzedaży ziemi rolnej;

9) Oddanie rolnikom prawa do dysponowania własnością, w tym gospodarki leśnej i wodnej na swoim terenie oraz uboju zwierząt hodowlanych;

10) Wprowadzenie obowiązku oznakowania produktów żywnościowych informacją graficzną o kraju pochodzenia, produkcji z wykorzystaniem GMO oraz o zawartości czynników szkodliwych lub potencjalnie szkodliwych (takich np. jak owady);

11) Zrównanie w prawach polskich rolników z rolnikami innych państw UE pod względem wysokości dopłat i swobody dostępu do wspólnego rynku;

12) Rozbudowa państwowej kontroli nad jakością żywności oferowanej w sklepach wielkopowierzchniowych działających na terenie Polski;

13) Wprowadzenie jasnego oznakowania typu „Produkt Polski” na produktach spożywczych, wyprodukowanych wyłącznie przez firmy z większościowym udziałem Polskiego kapitału;

14) Wprowadzenie maksymalnie zwiększonego udziału bioetanolu w benzynach oraz jako dodatek do oleju napędowego.

Energetyka – zasoby naturalne

1) Zapewnimy z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii odbudowę polskiego górnictwa węgla kamiennego i brunatnego będących podstawą polskiego systemu energetycznego;

2) Dokonamy weryfikacji zobowiązań wynikających z „Paktu klimatycznego”, z punktu widzenia polskiego interesu, czego skutkiem może być jego renegocjacja włącznie z wypowiedzeniem;

3) Budowa maksymalnie bezpiecznych elektrowni jądrowych;

4) Jesteśmy za zacieśnieniem współpracy ze wszystkimi sąsiadami dysponującymi nadwyżkami taniej energii elektrycznej;

5) Dokonamy analizy i szacunku zasobów naturalnych potencjalnie dostępnych na obszarze RP;

6) Uwłaszczenie Polaków na zasobach energetycznych oraz metalach ziem rzadkich – każdy Polak otrzyma akcje własnościowe;

7) Umożliwienie prowadzenia produkcji biomasy rolniczej w celach energetycznych.

Ochrona zdrowia

1) Stoimy na stanowisku poszanowania prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci;

2) Nie dopuścimy, aby organizacje międzynarodowe z obszaru zdrowia miały jakikolwiek głos decydujący w sprawach zdrowotnych kraju;

3) Przeprowadzimy uczciwe badania dotyczące skutków stosowanych procedur i aplikowanych preparatów medycznych;

4) Wprowadzimy przepisy blokujące możliwość prześladowania lekarzy za to do czego zostali powołani – leczenia ludzi;

5) Wprowadzimy zasadę swobody wyboru przez pacjenta miejsca, czasu i ceny leczenia zgodnie z jego potrzebami i możliwościami;

6) Wprowadzenie i promocja rozwiązań sprzyjających urodzeniu i wychowaniu tzw. “dzieci niechcianych”;

7) Dopuszczenie do rynku usług zdrowotnych na równych zasadach prywatnych ubezpieczycieli;

8) Uwolnienie zawodu lekarza oraz likwidacja izb lekarskich. Obywatele sami wybiorą sobie lekarza i metody leczenia, którą uznają za najlepsze;

9) Propagowanie tematyki związanej ze zdrowym odżywianiem i profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Polityka społeczna, rodzinna, ubezpieczenie społeczne

1) Stoimy na straży pozycji rodziny, której podstawą jest wyłącznie związek małżeński mężczyzny i kobiety;

2) Celem polityki społecznej jest niesienie pomocy rzeczywiście potrzebującym w taki sposób, aby jej beneficjenci mogli możliwie szybko się usamodzielnić;

3) Wprowadzimy rozwiązania zmierzające do promowania wszelkiej aktywności pomocy międzyludzkiej, która zawsze jest bardziej efektywna niż pomoc państwowa;

4) Ograniczymy politykę rozdawnictwa w oparciu o środki pożyczone lub pozyskane od obywateli przez skarb państwa, której celem jest korupcja polityczna dużych grup społecznych;

5) Przeciwstawiamy się agresji ideologicznej, w szczególności propagowania deprawujących i destrukcyjnych zachowań i stylów życia promowanych pod płaszczykiem poprawności politycznej;

6) Wprowadzimy bon opiekuńczy, służący opłaceniu usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych;

7) Wprowadzimy zakaz promowania dewiacji (na wzór Węgier).

Edukacja, badania i rozwój

1) Zwiększymy udział rodziców w decydowaniu o formach wychowania i treściach nauczania w publicznych placówkach wychowawczych i szkolnych;

2) Zapewnimy warunki dla otwartej debaty akademickiej, która jest podstawą tworzenia i działania uniwersytetów;

3) Zadbamy o rozwój szkolnictwa zawodowego wszystkich szczebli do kształcenia kadr na potrzeby branż strategicznych i perspektywicznych;

4) Określimy kształt styku nauka – biznes, aby dzięki efektowi synergii polskie firmy miały możliwość i korzystały z potencjału polskich naukowców;

5) Wprowadzimy dla podmiotów gospodarczych instytucję “mecenasa nauki”, jako jednego z filarów finansowania nauki polskiej;

6) Otworzymy system oświatowy na prywatną/społeczną ofertę edukacyjną oraz ułatwimy możliwość kształcenia domowego;

7) Wprowadzimy bon oświatowy, natomiast na poziomie wyższym bon edukacyjny;

8) Zrównamy we wszystkich prawach uczelnie państwowe i prywatne;

9) Polityka edukacyjna państwa powinna obejmować:

· zasady prowadzenia szkół,

· organizacji szkół oraz uczelni,

· tylko podstawowe treści programowe;

10) Uwolnimy szkoły i uczelnie państwowe od wpływu ideologii szkodliwych dla kondycji moralnej narodu;

11) Nadamy prywatnym ośrodkom badawczo–rozwojowym te same prawa, co ośrodki nieprywatne w dostępie do publicznych funduszy.

Media i wolność słowa

1) Zakaz finansowania mediów (radio, telewizja) z pieniędzy podatnika oraz likwidacja Rady Mediów Narodowych;

2) Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa w Polsce;

3) Likwidacja abonamentu RTV na rzecz wykorzystania działających systemów finansowania platform radiowo-telewizyjnych z wpłat osób korzystających z oferty tych mediów;

4) Zapewnienie każdej zarejestrowanej telewizji dostępu do multipleksu telewizji naziemnej o zasięgu ogólnopolskim – widzowie sami wybiorą, za co chcą płacić i co będą oglądać lub słuchać;

5) Wprowadzenie wysokich kar za łamanie wolności słowa i stosowanie cenzury prewencyjnej;

6) Wprowadzenie jasnej zasady, że na terenie Polski obowiązują przepisy prawa polskiego, a korporacje chcące prowadzić działalność na terenie Polski muszą się do nich dostosować i ich przestrzegać.