O nas

Ogólnopolski Ruch Patrioci Polska

02-495 Warszawa, Chełmońskiego 8/183


Kontakt dla mediów: media@pppolska.pl

Wzór deklaracji członkowskiej (prosimy wysłać na info@pppolska.pl)

Deklaruję wolę przynależności do partii politycznej OGÓLNOPOLSKI RUCH PATRIOCI POLSKA, opłacania składek członkowskich oraz przestrzegania jej statutu, a także działania na rzecz realizacji jej programu.

IMIĘ i NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA

NR TELEFONU, ADRES EMAIL

Klauzula RODO:

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000), poniżej wskazuje się informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez PATRIOCI POLSKA. Zgodnie z art. 13 RODO informuje się, że:
1. Administratorem danych osobowych jest partia polityczna OGÓLNOPOLSKI RUCH PATRIOCI POLSKA, z siedzibą przy pod adresem: 02-495 Warszawa, Chełmońskiego 8/183, numer ewidencji w księdze ewidencji partii politycznych: EwP 444.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail: kontakt@pppolska.pl.
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: Imię (imiona), nazwisko, nr PESEL, pełne dane adresowe dla adresu zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail.
4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne dla realizacji celu, jakim jest członkostwo w Patrioci Polska.
5. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1, lit. a), c) i f) oraz art. 9 ust. 2 lit. d) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w celach związanych z: prowadzeniem ewidencji członków, sprawozdawczością przed organami kontrolnymi, przeprowadzania analiz i tworzenia raportów na potrzeby własne, oraz informacyjnym w zakresie swojej działalności. Dodatkowe podstawy prawne przetwarzania to: zapisy ustawy o partiach politycznych (Dz.U. 2018 poz. 580, z późn. zm.), zapisy ustawy o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351, z późn. zm.), zapisy ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217, z późn. zm.) – art. 3, 12 oraz art. 42 pkt 1.
6. Mają Państwo prawo do: żądania dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem.
7. Administrator będzie przetwarzał dane przez cały okres członkostwa w partii, oraz następnie przez okres przynajmniej 6 lat lub do momentu zgłoszenia wniosku o usunięcie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Administrator ma prawo również przetwarzać dane osobowe podane w deklaracji członkowskiej Patrioci Polska na potrzeby archiwalne (na podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) – bezterminowo.
8. Administrator może powierzyć przetwarzanie podmiotom z nim współpracującym w ramach realizacji wymienionych celów lub udostępnić dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 RODO.